Sportservice Flevoland
advies en ondersteumomg

Onderzoeken Corona en de Sport

Onderzoeken Corona en de Sport

De maatregelen getroffen door de Nederlandse overheid betreffende het COVID-19 virus heeft vele sectoren getroffen, waaronder zeker ook de sport. Sportverenigingen, sportaanbieders en evenementenorganisaties zijn in de problemen geraakt vanwege daling in lidmaatschappen en verliezen van sponsoren. In 2021 zijn er meerdere landelijke en Flevolandse onderzoeken verricht om de gevolgen van de corona inzichtelijk te maken. De resultaten van deze onderzoeken vind je op deze pagina.

Effecten van Corona op sportaanbieders en sportevenementen in Flevoland

In 2020 heeft er een 0-meting en in 2021 een 1-meting plaatsgevonden over wat de effecten zijn geweest van de coronamaatregelen op sportaanbieders en sportevenementen. Almere Markt Advies heeft sportaanbieders en organisaties van sportevenementen uit Flevoland onder meer bevraagd wat de status is, waar de problemen liggen en wat de (mogelijke) effecten zijn van de maatregelen op hun sportclub of sportevenement.

De resultaten van de 0-mting vind je hier.
De resultaten van de 1-meting vind je hier.

Landelijke monitor Sport en Corona

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF, gemeenten). Deze rapportages zijn overzichtsstudies in een serie monitorrapportages die het Mulier Instituut uitbrengt, waarin de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector gevolgd worden. In november 2021 is de vierde monitor verschenen.

Monitor Corona en Sport 1
Monitor Corona en Sport 2
Monitor Corona en Sport 3

Stand van zaken 2021

De coronacrisis heeft niet alleen veel invloed op de sport, maar ook op de samenleving in het algemeen. Naast dat sport en bewegen een lange tijd is weggevallen en we elkaar minder hebben gezien, hebben we te maken met inwoners die hun werk zijn verloren of zelf ziek zijn geworden. Het uitgevoerde onderzoek naar De stand van Flevoland richt zich deels op de schade, maar vooral ook op de (lange termijn) gevolgen van deze schade door corona. Veelal vanuit het perspectief van sport en bewegen, maar gelet op de impact en reikwijdte zijn ook algemene thema’s als economie, welzijn en gezondheid daarbij onvermijdbaar.